Sehnen-Qigong-Seminar, Wuji-Zentrum Schmelz, 29. Mai 2016